Fire sector jobs

Watch Manager, North Wales Fire & Rescue Service (REF: WM/NWFRS)

Listed 27 August 2019

 Watch Manager, North Wales Fire & Rescue Service

 • External and Internal Applicants Applications are invited from the following employee groups:
 • Substantive Wholetime Watch Manager (A)’s seeking promotion to Watch Manager (B)
 • Substantive Wholetime Crew Managers
 • Wholetime Firefighters who have achieved competence as a Crew Manager and are engaging with the ADC process having already passed the supervisory technical test (or external equivalent)

Applicants will be required to complete a full application form having read the guidance notes carefully in relation to providing evidence against all of the essential criteria. Only those who meet all of the essential criteria will be shortlisted for interview.

The Welsh language requirement for this post is Welsh Level 2, applicants who are unable to demonstrate this ability at the application stage will be given full support and training to achieve this within 6 months of appointment should they be successful.

The process will consist of a panel interview chaired by the Chief Fire Officer, at which candidates will be required to deliver a 15 minute presentation to the panel (details of the presentation topic are contained within the guidance notes).

A simulated Incident Command assessment will be undertaken for those candidates who are unable to demonstrate satisfactory evidence of operational assurance or formal assessment within the last 12 months.

Those who are successful and substantively appointed into a Watch Manager post will not be eligible to submit a transfer request at Watch Manager level until they have completed a minimum of 18 months in post.

Firefighters with a current ADC pass who are successfully shortlisted and interviewed but not appointed into a Watch Manager role will be automatically considered for any upcoming Crew Manager vacancies.

Candidates should advise at interview if there any posts/locations they would not accept if offered.

Key dates
 • Application closing date: 12 Noon, 13th September 2019 (late applications will not be considered)
 • Incident Command Assessments (where applicable): W/C 16th September
 • Interviews: 23rd – 25th September 2019

If you have any questions in relation to this vacancy, please contact Area Manager Stuart Millington on 01745 535250. Completed application forms should be returned to Deputy HR Manager Rachel Corner via email only: rachel.corner@nwales-fireservice.org.uk. Visit the website for more details on how to apply

Rheolwr Gwylfa Ymgeiswyr Allanol a Mewnol

 • Gwahoddir ceisiadau gan y grwpiau canlynol o weithwyr:
 • Rheolwyr Gwylfa Amser Cyflawn Parhaol (A) sy’n ceisio dyrchafiad i Reolwr Gwylfa (B)
 • Rheolwyr Criw Amser Cyflawn Parhaol
 • Diffoddwyr Tân Amser Cyflawn sydd wedi cymhwyso fel Rheolwr Criw ac sy’n cymryd rhan yn y broses ADC ar ôl llwyddo yn y prawf technegol goruchwyliol (neu brawf allanol cyfatebol)

Bydd angen i ymgeiswyr gwblhau ffurflen gais llawn ar ôl darllen y canllawiau ymgeisio yn ofalus o ran darparu tystiolaeth ar gyfer holl feini prawf hanfodol y swydd.

Dim ond y rhai sy’n ateb yr holl feini prawf hanfodol fydd yn cael eu rhoi ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad.

Cymraeg lefel 2 yw’r gofyniad iaith Gymraeg ar gyfer y swydd hon; bydd ymgeiswyr sy’n methu dangos y gallu hwn ar adeg gwneud cais yn cael cymorth a hyfforddiant llawn i gyflawni hyn o fewn 6 mis ar ôl eu penodi os byddant yn llwyddiannus.

Bydd y broses yn cynnwys cyfweliad gyda phanel dan gadeiryddiaeth y Prif Swyddog Tân, lle bydd raid i'r ymgeiswyr roi cyflwyniad yn para 15 munud i'r panel (mae manylion pwnc y cyflwyniad ar gael yn yn nodiadau cyfarwyddyd).

Bydd asesiad Rheoli Digwyddiadau (efelychiadol) yn cael ei gynnal ar gyfer ymgeiswyr sy’n methu dangos tystiolaeth foddhaol o sicrwydd gweithredol neu asesiad ffurfiol yn y 12 mis diwethaf.

Ni fydd y rhai sy’n llwyddiannus ac sy’n cael eu penodi’n barhaol i swydd fel Rheolwr Gwylfa yn gymwys i gyflwyno cais am drosglwyddiad ar lefel Rheolwr Gwylfa hyd nes byddant wedi cwblhau o leiaf 18 mis yn y swydd. Bydd diffoddwyr tân sydd â phas ADC cyfredol, sy’n cael eu rhoi ar y rhestr fer ac yn cael cyfweliad ond nad ydynt yn cael eu penodi i swydd Rheolwr Gwylfa, yn cael eu hystyried fel mater o drefn ar gyfer pob swydd wag Rheolwr Criw sy’n codi wedyn.

Gofynnir i ymgeiswyr gadarnhau yn y cyfweliad os oes unrhyw swyddi/leoliadau na fyddent yn eu derbyn pe cynigid nhw. Dyddiadau Allweddol Dyddiad cau : Hanner dydd 13eg Medi 2019 (ni ystyrir ceisiadau hwyr) Asesiadau Rheoli Digwyddiadau (pan fyddant yn berthnasol): Wythnos yn cychwyn 16eg Medi Cyfweliadau: 23ain – 25ain Medi 2019 Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd hon, cysylltwch â’r Uwch Reolwr Gweithrediadau Stuart Millington ar 01745 535 250. Dylid dychwelyd ffurflenni cais, ar ôl eu cwblhau, at y Dirprwy Reolwr Adnoddau Dynol Rachel Corner trwy e-bost yn unig: Rachel.Corner@gwastan-gogcymru.org.uk

 

Closing date: 13 September 2019

Tell a Friend Apply