Fire sector jobs

Wholetime Operational Transfers, Mid and West Wales Fire & Rescue Service (REF: WOT:MWW)

Listed 04 July 2019

Wholetime Operational Transfers, Mid and West Wales Fire & Rescue Service  

Please be advised that Mid and West Wales Fire and Rescue Service is seeking applications from individuals who may wish to transfer into the Service within the following roles;

  • Current Wholetime Operational Competent Firefighters
  • Current Substantive Wholetime Operational Crew Managers*
  • Current Substantive Wholetime Operational Watch Managers
  • Current Substantive Wholetime Operational Station Managers*

 *Individuals who have successfully completed the relevant ADC assessments are eligible to apply

Individuals should submit an application form and expressions of interest pro-forma for the relevant rank, please see attached in this regard. Please also enclose copies of your qualifications with the application.

For further information regarding the transfers please contact Head of Service Response, Steve Rowlands on s.rowlands@mawwfire.gov.uk.

Please be advised that applications are welcome in Welsh, and any applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

To apply, please visit: http://www.mawwfire.gov.uk/English/Careers/Current-Vacancies/Pages/default.aspx

Application forms together with a comprehensive Curriculum Vitae and expressions of interest pro-forma should be sent to Mrs Rachel Jones (R.Jones2@mawwfire.gov.uk), by no later than 1630 hours on 17 July 2019.

 

TROSGLWYDDIADAU GWEITHREDOL AMSER CYFLAWN

GWASANAETH TÂN AC ACHUB CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU

Noder bod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion a fyddai, efallai, yn dymuno trosglwyddo i'r Gwasanaeth yn y rolau canlynol:

  • Diffoddwyr Tân Cymwys Gweithredol Amser Cyflawn Cyfredol
  • Rheolwyr Criw* Gweithredol Amser Cyflawn Parhaol Cyfredol
  • Rheolwyr Gwylfa* Gweithredol Amser Cyflawn Parhaol Cyfredol
  • Rheolwyr Gorsaf* Gweithredol Amser Cyflawn Parhaol Cyfredol

*Mae unigolion sydd wedi llwyddo i gwblhau'r asesiadau ADS perthnasol yn gymwys i ymgeisio

Dylai unigolion gyflwyno ffurflen gais a phrofforma datganiadau o ddiddordeb ar gyfer y safle perthnasol; gweler ynghlwm yn hyn o beth. Byddwch cystal hefyd ag amgáu copïau o'ch cymwysterau gyda'r cais.

Am wybodaeth bellach ynghylch y trosglwyddiadau, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaeth Ymateb, Steve Rowlands ar s.rowlands@mawwfire.gov.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I wneud cais, ewch i: http://www.mawwfire.gov.uk/Cymraeg/Gyrfau/Swyddi-Gwag-Presennol/Pages/default.aspx

Dylid anfon ffurflenni cais, ynghyd â Curriculum Vitae cynhwysfawr a phrofforma datganiadau o ddiddordeb, at Mrs Rachel Jones (R.Jones2@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 ar 17 Gorffennaf 2019, fan hwyraf.

 

Closing date: 17 July 2019

Tell a Friend Apply