Fire sector jobs

Wholetime firefighters: Mid & West Wales FRS (REF: FF: MWW)

Listed 15 May 2019

Wholetime firefighters transfers:Mid & West Wales FRS

Community Safety Deparmtnet, Neath Port Talbot County Command

Please be advised that Mid and West Wales Fire and Rescue Service is seeking applications from individuals who may wish to transfer into the Service within the role of Wholetime Operational Firefighter within the Neath Port Talbot Community Safety Team based at Port Talbot. 

This role will involve supporting the Community Safety Team in delivering and administering a range of Community Safety programmes including home safety, arson reduction, youth intervention, road safety and partnership working.  The role will also be required to provide resilience for operational firefighting duties.

 The Service is asking individuals to apply as follows:

  • Current Wholetime Operational Competent Firefighters who wish to transfer.
  • Individuals should submit an application form. Please enclose copies of your qualifications with the application.

The post is conditioned to the 42 Hr Day Duty system. The successful applicant will be a motivated and competent individual who would seek this opportunity to make an effective contribution to delivering the Command's Community Safety Plan.

Please visit the website for more details on how to apply. For further information regarding this post, please contact Deputy Head of Community Safety, Neil Evans on 01267 242653.

To apply, please visit: http://www.mawwfire.gov.uk/English/Careers/Current-Vacancies/Pages/default.aspx

Please be advised that applications are welcome in Welsh, and any applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

Application forms together with a comprehensive Curriculum Vitae should be completed and must be submitted to Mrs Rachel Jones (R.Jones2@mawwfire.gov.uk) at the Service’s Human Resources Department, by no later than 1630 on 31 May 2019.

TROSGLWYDDIADAU DIFFODDWYR TÂN AMSER CYFLAWN

YR ADRAN DIOGELWCH CYMUNEDOL

PENCADLYS ARDAL REOLI SIROL CASTELL-NEDD PORT TALBOT

Nodwch fod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion a fyddai, efallai, yn dymuno trosglwyddo i'r Gwasanaeth yn rôl Diffoddwr Tân Gweithredol Amser Cyflawn, a hynny yn Nhîm Diogelwch Cymunedol Castell-nedd Port Talbot sydd wedi'i leoli ym Mhort Talbot.

 Bydd y rôl hon yn cynnwys cefnogi'r Tîm Diogelwch Cymunedol i ddarparu a gweinyddu amrywiaeth o raglenni Diogelwch Cymunedol, gan gynnwys diogelwch yn y cartref, lleihau tanau bwriadol, ymyrraeth ieuenctid, diogelwch ar y ffyrdd a gweithio mewn partneriaeth. Bydd y rôl hefyd yn gofyn am ddarparu cydnerthedd ar gyfer dyletswyddau diffodd tân gweithredol.

 Mae'r Gwasanaeth yn gofyn i unigolion wneud cais fel a ganlyn:

  • Diffoddwyr Tân Cymwys Gweithredol Amser Cyflawn cyfredol sy'n dymuno trosglwyddo.

Dylai unigolion gyflwyno ffurflen gais. Gweler un yn atodedig. Byddwch cystal ag amgáu copïau o'ch cymwysterau gyda'r cais.

 Mae'r swydd yn cael ei rheoli gan y system Dyletswydd Dydd 42 Awr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn brwdfrydig a chymwys, a byddai'n dymuno manteisio ar y cyfle hwn i wneud cyfraniad effeithiol at gyflawni Cynllun Diogelwch Cymunedol yr Ardal Reoli.

 Gweler Swydd-Ddisgrifiad a Manyleb y Person yn atodedig. I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Dirprwy Bennaeth Diogelwch Cymunedol, Neil Evans, ar 01267 242653.

 I wneud cais, ewch i: http://www.mawwfire.gov.uk/English/Careers/Current-Vacancies/Pages/default.aspx

 Noder y roesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 Dylai ffurflenni cais, ynghyd â Curriculum Vitae cynhwysfawr, gael eu hanfon at Mrs Rachel Jones (R.Jones2@mawwfire.gov.uk) yn Adran Adnoddau Dynol y Gwasanaeth, a hynny erbyn 1630 ar 31 Mai 2019, fan hwyraf.

 

Closing date: 31 May 2019

Tell a Friend Apply