Watch Manager B: Mid & West Wales FRS

SWYDDI GWAG RHEOLWR GWYLFA B – SWYDDOG CYSWLLT YR ORSAF

ARDAL REOLI POWYS

GWASANAETH TÂN AC ACHUB CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU

Ar hyn o bryd mae gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru swyddi gwag Rheolwr Gwylfa B – Swyddog Cyswllt yr Orsaf yn Ardal Reoli Powys, ac mae'n ceisio ceisiadau gan unigolion a allai fod am drosglwyddo i'r Gwasanaeth. 

Bydd yn ofynnol i’r ymgeiswyr llwyddiannus arwain y gwaith o gynnal parodrwydd gweithredol llawn gorsafoedd tân cymunedol. Bydd y rôl hon yn cynnwys cefnogi tîm rheoli'r Orsaf i gynnal safonau proffesiynol cyffredinol o ran agweddau ac ymddygiad cyffredinol y staff. 

 Mae'r Gwasanaeth yn gofyn i unigolion wneud cais fel a ganlyn: 

  • Rheolwyr Gweithredol Gwylfa Amser Cyflawn cyfredol sy'n dymuno trosglwyddo.
  •  Rheolwyr Gweithredol Criw Amser Cyflawn Cymwys sy'n ceisio dyrchafiad.

 Dylai unigolion gyflwyno ffurflen gais, gweler ynghlwm.

 I gael rhagor o wybodaeth am y swyddi gwag, cysylltwch â Phennaeth Gogledd Powys, Rob Rayner, trwy anfon neges e-bost i r.rayner@tancgc.gov.uk, neu Bennaeth De Powys, Alan Sherman, trwy anfon neges e-bost i a.sherman@tancgc.gov.uk.

 Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 I wneud cais, ewch i: http://www.mawwfire.gov.uk/Cymraeg/Gyrfau/Swyddi-Gwag-Presennol/Pages/default.aspx

 Dylid anfon ffurflenni cais ynghyd â Curriculum Vitae cynhwysfawr i Miss Danielle Phillips (dm.phillips@tancgc.gov.uk), erbyn 1630 ar 26 Mawrth 2018, fan hwyraf.

 WATCH MANAGER B – STATION LIAISON OFFICER VACANCIES

POWYS COUNTY COMMAND

MID AND WEST WALES FIRE AND RESCUE SERVICE

Please be advised that Mid and West Wales Fire and Rescue Service currently has Watch Manager B – Station Liaison Officer vacancies within Powys County Command, and is seeking applications from individuals who may wish to transfer into the Service.

 Successful applicants will be required to take a lead role in maintaining full operational preparedness of community fire stations. This role will involve To supporting the Station management team in maintaining the overall professional standards in staff general attitudes and behaviours. 

 The Service is asking individuals to apply as follows: 

  • Current Wholetime Operational Watch Managers who wish to transfer.
  •  Competent Wholetime Operational Crew Managers seeking promotion

 Individuals should submit an application form, please see website.

 For further information regarding the vacancies please contact Head of Powys North, Rob Rayner on r.rayner@mawwfire.gov.uk or Head of Powys South, Alan Sherman a.sherman@mawwfire.gov.uk.

 Please be advised that applications are welcome in Welsh, and any applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

 To apply, please visit: http://www.mawwfire.gov.uk/English/Careers/Current-Vacancies/Pages/default.aspx

 Application forms together with a comprehensive Curriculum Vitae should be sent to Miss Danielle Phillips (dm.phillips@mawwfire.gov.uk), by no later than 1630 hours on 26 March 2018.